กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอจุนที่ 7 เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม 2563

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08:30 น.

 

         นายกองโทอดุลย์ พรหมวาทย์ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอจุนที่ 7 นำสมาชิก อส. สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอจุนที่ 7 เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม 2563 ดังนี้

       1. พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ บริเวณป่าห้วยฮ่องเหล่าและป่าห้วยเคียน บ้านกิ่วแก้ว หมู่ที่ 8 และบ้านห้วยแก้วพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ปลูกป่าจำนวน 1,000 ต้น พื้นที่ 7 ไร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน

       2. บริเวณข่วงนกยูงเพื่อแม่  วัดพระธาตุศรีรัตนสุดาราม   หมู่ที่ 8  ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
ปลูกต้นไม้จำนวน 200 ต้น พื้นที่ 3 ไร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน

ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย