ภารกิจตาม พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ (มาตรา ๑๖)