1 สิงหาคม 2563

วันที่ 1 ส.ค. 2563 นายกองเอก สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (ผอ.สน.อส.) เป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(ส่วนกลาง) ณ ลานอเนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย โดยมีด้วยกัน 3 กองร้อย คือ กองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 ,กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 และ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ทั้งนี้ได้ให้โอวาทและเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัยและการเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงาน พร้อมตรวจเยี่ยมแถวกำลังพล โดยกำลังพลทุกนายมีขวัญกำลังใจดีเยี่ยม