หนังสือครบรอบ ๖๗ ปี

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

วันคล้ายสถาปนา

กองอาสารักษาดินแดน