5 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพราะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพ.ศ 2497 จนถึงวันนี้รวม 66 ปี กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจึงจัดให้มีการทำบุญคล้ายวันสถาปนากองอาสารักดินแดนขึ้นในวันที่6 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 โดยมีผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วมรับฟังสารจากผู้บังคับบัญชา แสดงถึงความพร้อมความมีระเบียบวินัยความสามัคคีและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบคุณงามความดีผู้เสียสละตลอดจนมีพิธีทางศาสนาและได้ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ล่วงลับไปแล้ว.....