4 เมษายน 2563

การตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม “หลักสูตรผู้บังคับหมวด อส. รุ่นที่ 48 ประจำปี 2563”

วันที่ 24 มีนาคม  2563 เวลา 10.00 น. นายกองเอก ธนาคม จงจิระ หน.ฝอ.บก.อส./อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายกองเอก ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รอง หน.ฝอ.บก.อส./รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม “หลักสูตรผู้บังคับหมวด อส. ประจำปี 2563” พร้อมคณะตรวจเยี่ยม โดยมี ว่าที่ นายกองเอก สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผช.หน.ฝอ.บก.อส./ผอ.สน.อส., พลตรีวุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะนายทหาร ครูฝึก ให้การต้อนรับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูฝึก และผู้เข้ารับการฝึกปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 100 คน ณ สถานที่ฝึกโรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยได้รับชมการฝึกภาคสนาม การปฏิบัติของสถานีฝึกการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ปปส.) ในเรื่อง การลาดตระเวนด้วยยานยนต์ การรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และการปิดล้อมและตรวจค้นอาคาร

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบสิ่งของตรวจเยี่ยมแก่ครูฝึก และผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเข้ารับการฝึก พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยเมื่อฝึกจบหลักสูตรฯ ให้สามารถเป็นผู้นำหน่วยในพื้นที่ได้ ให้รอบรู้สถานการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับโรคระบาด ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ให้นำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ และให้ปฏิบัติตนเองจะต้องไม่เป็นผู้ที่แพร่เชื้อฯ และจะต้องไม่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วย