4 เมษายน 2563

กรมการปกครอง เปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้บังคับหมวดอาสารักษาดินแดน” รุ่นที่ 48 ประจำปี 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายกองเอก ธนาคม จงจิระ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ ว่าที่นายกองเอก สมชาย เกียรติก้องแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้บังคับหมวดอาสารักษาดินแดน” รุ่นที่ 48 ประจำปี 2563 ณ หอประชุมศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมี นายกองโท กิตติพงศ์ สุขภาคกุล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด/ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลตรีวุฒิไกร คล้ายทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง พร้อมคณะนายทหาร ครูฝึก และคณะข้าราชการกรมการปกครอง ให้การต้อนรับ

หลักสูตรผู้บังคับหมวดอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
ระยะเวลาการฝึกอบรม : ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2563 รวม 49 วัน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม : เป็นเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 100 คน (ชาย 87 คน หญิง 13 คน)
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานทางทหาร รวมทั้งงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายปกครอง เพื่อให้สามารถประสานงานกับฝ่ายทหารได้เป็นอย่างดี เป็นผู้นำหน่วยขนาดเล็กปฏิบัติการรบอิสระ และสามารถแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับหน่วยอาสารักษาดินแดน เมื่อมีการจัดตั้งหน่วยใหม่ หรือทดแทนกำลังพล มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ