ข้อมูลการเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์กองอาสารักษาดินแดน, สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน,

1277/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400