บทบาท

พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ได้กำหนดบทบาทภารกิจของสมาชิก อส. ไว้ 6 ประการ คือ

1. บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของข้าศึก

2. ทำหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ

3. รักษาสถานที่สำคัญและ การคมนาคม

4. ป้องกันการจารกรรม สดับตรับฟังและรายงานข่าว

5. ทำความช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการและตัดทอนกำลังข้าศึก

6. เป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อจำเป็น ภารกิจในปัจจุบันที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

นอกจากนั้นแล้ว สมาชิก อส. ยังมีบทบาทหน้าที่ในด้านต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น ด้านการบริการประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น

 

ภารกิจ

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน (ตามกฎกระทรวง)

มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกองอาสารักษาดินแดน ได้แก่ การจัดกำลัง การสั่งใช้กำลังพล การข่าว และการส่งกำลังบำรุง การให้ความช้วยเหลือตลอดจนการปรับปรุงสมรรถนะ และขีดความสามารถของสมาชิก อส. รวมทั้งปฏิบัติงาน สนับสนุนร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย