กิจกรรมผู้บังคับบัญชา


 


 

 

หนังสือครบรอบ ๖๘ ปี

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

วันคล้ายสถาปนา

กองอาสารักษาดินแดน

 

ข่าวเด่น ภารกิจ อส.


 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

Territorial Defense Volunteers Administration Bureau

1277/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร : 02-278-1008

Email : asa2497.dopa@gmail.com