จังหวัดพิษณุโลก จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด  และการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกตรวจร้านอาหาร 9 ร้าน 

 

 

วันที่ 11 ก.ค. 2565 เวลา 21.00 - 24.00 น.

 

 

ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานความมั่นคง / กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก / กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลกที่ 2 / ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก /กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ 3 /ชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก DOPA 37 ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 8737/2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก  คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3065/2564 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งชุดตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามคำสั่ง ที่ 5085/2565 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19  โดยดำเนินการออกตรวจร้านอาหาร จำนวน 9 ร้าน  ดังนี้ 1. ร้านทางเกวียน  2. ร้านตะวันแดง 3. ร้านเทือง เทือง  4. ร้านวีพิด  5. ร้านดิสทิค 65 6. ร้านคำปาย คาราโอเกะ  7. ร้านโกโบริน 8. ร้านไม้หมอน 9. ร้านโรงฮัก

 

ผลการดำเนินการ  ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ ชุดจัดระเบียบสังคม ได้กำชับและเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และกำชับการเปิดให้บริการตามกฎหมาย ตลอดจนมิให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ ซึ่งผู้ประกอบการยินดีปฏิบัติตามที่ชุดตรวจฯ แนะนำทุกประการ