จััดระเบียบสังคม  

 

วันที่ 27 ส.ค.64 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป

 

ภายใต้การอำนวยการของ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ พุ่มมรดก ป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์นำชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ เน้นการติดตามและตรวจสอบสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค (ปิดชั่วคราว)/ติดตามและตรวจสอบ สถานประกอบการ ประเภท ร้านนวดแผนโบราณ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มทั่วไป (ห้ามดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ดังกล่าวและปิดให้บริการภายในเวลา 23.00 น.) ในเขตชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (ถนนอินใจมี/ถนนเจษฎาบดินทร์/ถนนบรมอาสน์)   เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ ทำความเข้าใจ  เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดอุตรดิตถ์ การปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และพบกลุ่มวัยรุ่นจำนวน5คน นั่งดื่มเบียร์บริเวณลานอเนกประสงค์ริมน่าน จึงได้ลงบันทึกว่ากล่าวตักเตือนและปล่อยตัวกลับบ้าน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ