กองร้อย อส.อ.โคกโพธิ์ ที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติภารกิจของ สมาชิก อส.ประจำกองร้อยฯและชุด ชคต. ทั้ง 6 ชคต. ในการปฏิบัติหน้าที่ รปภ.ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้อง ปชช.ในพื้นที่รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
 

 

         ภายใต้การอำนวยการของ ก.ท.อับดุลการีม  ยีดำ ผบ.ร้อย อส.อ.โคกโพธิ์ ที่ 4  มอบหมายให้ ผู้ช่วย ผบ.ร้อยฯ, ป.หน. ชคต. สั่งการและประสานการปฏิบัติให้ สมาชิก อส.ประจำกองร้อยฯ และ ชคต.ทั้ง 6 ชคต.ปฏิบัติภารกิจตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไปดังนี้
- ออก ลว. เส้นทางตามจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อกดดันและจำกัดเสรีการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม
- ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดหน้าฐานปฏิบัติการและจุดตรวจไม่ประจำที่ (POP - UP)
- จัดกำลัง รปภ.ตลาดนัด, สถานที่ราชการในพื้นที่รับผิดชอบ
- การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อให้มีความคุ้นชินต่อสถานการณ์ 
- การตรวจสอบการอยู่เวรยาม ตลอดจนการตรวจสภาพความพร้อมในด้านอาวุธ/การสื่อสาร 
- เน้นย้ำการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้อยู่ในระเบียบวินัย เข้มงวด การ รปภ.ในที่ตั้ง
- การ ลว. จรยุทธ์พิสูจน์ทราบรอบฐานปฏิบัติการ
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถึงเวลานี้เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติไม่พบสิ่งบอกเหตุ บุคคลต้องสงสัย และสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด