อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
(กองร้อย อส.อ.ไพรบึง ที่ 10)

สั่งการทางราชการให้แก่เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน
   

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา  08.45 น.

ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่นายกองโท ปราจิต 
แก้วลา ผบ.กองร้อย อส.อ.ไพรบึง ที่ 10 มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง แจ้งข้อสั่งการของทางราขการให้แก่ สมาชิก อส. และ ผรส. หลังจากทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 

ผลการปฏิบัติ : เพื่อให้สมาชิก อส. และ ผรส. นำข้อสั่งการของทางราขการไปปฏิบัติในส่วนที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงานต่อไป